مستند کامل برای اجرا در زندگی

فیلم راز یک مستند کامل برای اجرا در زندگی نیست

دوره-معجزه

فیلم یا مستند راز یک مجموعه کامل برای الگو برداری نیست. همانطور که خانم راندا برن در ابتدای فیلم راز هم توضیح میدهند به دنبال افرادی بود که قانون راز را میدانند و در قید حیات هستند؛ تا به نوعی این راز و قانون را برای خودش و همه کسانی که این فیلم را دیدند تایید کنند. بنابراین شما باید این قانون را به چشم یک علم فرا گرفتنی ببینید و  در این صورت است که زندگی زیبایی را برای خودتان خواهید ساخت.

 

درابتدای فیلم راز هم مستقیما خانم راندا برن توضیح میدهد که  قانون جذب یا همان قانون راز  از بدو خلقت وجود داشته است.  ولی افراد قدرتمند تمایلی به بازگو کردن و تایید آن ندارند اما برای کسانی که طالب کشف بودند این راز را کشف کرده و در زندگی به کار گرفتند؛ راز قانون جذب تمام لحظات زندگی شما را در بر گرفته و اگر آن را کامل درک کنید میبینید که دیگر یک راز نیست. ما بار ها در طول فیلم راز تاکید میکنیم که این یک قانون الهی است، مربوط به شخص یا گروهی نیست و در صورتی که آن را جدی بگیرید میتوانید به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنید.

 

قانون راز که قانون کائنات است از طریق افکار و باورهای شکل گرفته شما کار میکند و این شما هستید که افکاری که در ذهنتان بر میگرید، در نتیجه با تقویت باور ها میتوانید بهترین شکل ممکن از این راز استفاده کنید.

ثبت نام

ورود